Regulamin platformy - E-Cigler

Kategorie

Producenci

Zapraszamy również na...

Newsletter

Akceptując regulamin oświadczasz że posiadasz wiek 18+, wiek ten dodatkowo będzie weryfikowany przy odbiorze rezerwacji.

Podmioty odpowiedzialne za obsługę platformy oraz rezerwacji:

Magazyn CN (Centralny):

ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED
North side of 6th Floor, 
XinLong Technology Park,
#2 ofDawangshan Gongyeyi Road,Shajing Town,
BaoanDistrict,Shenzhen,China

Punkt obsługi zgłoszeń serwisowych:

SERWIS 
Elizy Orzeszkowej 15
20-435 Lublin
serwis@e-cigler.pl

Sklep PL:

E-Cigler
Męczenników Majdanka 74
20-325 Lublin

KONTAKT:

tel: 609 564 630 w godzinach 11-17 od poniedziałku do piątku

mail: biuro@e-cigler.pl (zastrzegamy sobie przybliżony czas odpowiedzi na korespondencję mailową do 48h)

mail serwis: serwis@e-cigler.pl (zastrzegamy sobie przybliżony czas odpowiedzi na korespondencję mailową do 48h)


Sprzedawane produkty są fabrycznie nowe, zafoliowane i w 100% oryginalne. Produkty są w 100% nowe, nie posiadają wad fabrycznych i nie pochodzą z wyprzedaży. !!UWAGA!! produkty ze zwrotów odstąpienia od umowy kupna sprzedaży nie są ponownie sprzedawane do klientów tylko idą na zwrot centralny. Dzięki temu kupujący ma pewność że zawsze dostanie produkt fabrycznie zafoliowany i nie zniszczony.

§ 1 DEFINICJE

1. ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED - spółka odpowiedzialna za sprzedaż prowadzoną na platformie E-cigler.pl, zarządzająca asortymentem oraz przekazywaniem Rezerwacji do finalnej realizacji.

2. E-Cigler.pl - prowadzona przez ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED w języku polskim oraz angielskim platforma handlowa on-line, przeznaczona do dokonywania Rezerwacji Towarów, w ramach której świadczone są inne usługi związane z Rezerwacjam.

3. Towar – rzeczy, które mogą być przedmiotem Rezerwacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;

4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która podejmuje działania zmierzające do Rezerwacji Towaru w ramach E-Cigler.pl;

5. Firma – przedsiębiorca udostępniający Towary do Rezerwacji w ramach E-Cigler.pl, który zawarł umowę o współpracę z ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED;

6. Rezerwacja – procedura rezerwowania konkretnego Towaru w celu jego ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach z dnia dokonania Rezerwacji;

7. Konto – prowadzone dla Klienta przez ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach E-Cigler.pl

8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

9. Visions4You - podmiot odpowiedzialny za realizację zgłoszeń serwisowych, sprostowywanie problemów zaistniałych w procesie realizacji rezerwacji, korespondencję w języku polskim oraz potwierdzeniem odbiorów rezerwacji.

Rezerwacje:

 

Składanie rezerwacji odbywa się lokalnie na platformie e-cigler.pl która funkcjonuje 24h/7dni w tygodniu jednocześnie będąc siedzibą sprzedającego. Podczas składania rezerwacji obie strony jednocześnie uczestniczą na miejscu i podlegają przepisom umowy kupna sprzedaży stacjonarnej. Każda osoba składająca rezerwację ma prawo 30 dni na zwrot produktu w stanie nie używanym. Każda osoba składająca rezerwację bezwarunkowo akceptuje warunki regulaminu w innym przypadku rezerwacja jest uważana za nie istniejącą.

Przelewy za złożone rezerwacje są księgowane ręcznie 1 raz dziennie po pierwszym elixirze od poniedziałku do piątku. Jeżeli jakiś przelew nie został zaksięgowany danego dnia to znaczy że nie załapał się na dane księgowanie i zostanie zaksięgowany niezwłocznie następnego dnia przy kolejnym wyciągu.

Rezerwacji mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie, deklaracja rezerwacji bez pełnoletności jest anulowana. 

Osoby podczas składania rezerwacji na stronie e-cigler.pl mają możliwość przekierowania zamówienia na podany przez nie adres zgodnie z aktualnie dostępnymi opcjami. Rezerwacje przekierowywane na dany adres wymagają okazania domumentu pełnoletności.

Rezerwacje są realizowane z magazynów ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED do magazynów lokalnych gdzie finalnie są realizowane z magazynów stacjonarnych. E-Cigler zastrzega sobie czas na zrealizowanie realizacji rezerwacji od 1 do 5dni roboczych gdzie po jej realizacji czas dostarczenia będzie zgodny z wybraną opcją dostawy (w zależności od wybranej opcji czas ten uzalezniony jest od 1 do 3 dni roboczych) Czas na przygotowanie jest uzależniony okresem składania oraz ilością rezerwacji w danej chwili. W skrajnych przypadkach czas ten może się wydłużyć ale nie może on przekroczyć ustawowego czasu wymuszonego z urzędu.

Towary transportowane za pośrednictwem naszych spedytorów są zawsze ubezpieczone oraz starannie zapakowane. W przypadku odebrania zlecenia które zostało uszkodzone wystarczy spisać protokół szkody a my zrealizujemy ponownie zamówienie lub dokonamy zwrotu gotówki zgodnie z życzeniem kupującego.

Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia, w tym przypadku należy koniecznie skontaktować się z naszą infolinia pod nr 609564630, zanim przesyłka zostanie nadana. Prosimy nie dokonywać anulacji zamówień drogą mailową ze względu na duża ilość maili oraz fakt iż maile mogą być odczytywane nawet do 3dni roboczych.

W przypadku wyboru opcji "Płatność przy odbiorze" nie ma możliwości anulowania rezerwacji po jej wysłaniu. Osoba która nie odbierze rezerwacji którą zadeklarowała jednocześnie wyraża zgodę na dodatkowe obciążenie kosztami spedycyjnymi za nadanie i zwrot w wysokości 32zł brutto. 

Platforma E-Cigler.pl może być użyta tylko w sposób i w celach prawnie dozwolonych.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED świadczy za pośrednictwem E-Cigler.pl usługi drogą elektroniczną obejmujące:

1) prowadzenie konta Klienta;

2) obsługę procesu Rezerwacji Towarów w zakresie wynikającym z Regulaminu;

3) newsletter;

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w E-Cigler.pl zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na obsłudze procesu Rezerwacji Towarów ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania Rezerwacji.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.

5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

6. ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

7. Usługa Prowadzenie konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach E-Cigler.pl umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Rezerwacji oraz historii Rezerwacji już zrealizowanych.

8. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta Klienta ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Klienta przez ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED, konto Klienta zostanie usunięte bez zbędnej zwłoki.

9. Usługa dokonania Rezerwacji polega na umożliwieniu przez ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED Klientom zarówno posiadającym, jak i nie posiadającym konta Klienta, zarezerwowania Towarów na E-Cigler.pl na zasadach opisanych w Regulaminie.

10. ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED jest uprawniona do zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED, Firmy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej E-Cigler.pl czy innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych. ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

11. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED na E-Cigler.pl. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED

12. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach, których reklama nie jest zakazana. Newsletter przesyłany jest przez ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

13. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w koncie Klienta.

14. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

15. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED na adres poczty elektronicznej sale@e-cigler.pl stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED z oświadczeniem woli Klienta.

16. Z zastrzeżeniem ust. 16, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED w trybie natychmiastowym gdy:

1) Klient narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Klienta odrębnych regulaminów Usług,

2) stwierdzono podanie przez Klienta danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób,

3) działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię Elego Technology Co. Limited lub w inny sposób istotnie szkodzą ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED;

17. W innych niż wskazane powyżej w ust. 15 sytuacjach ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED uprawniona jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

18. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych odstąpić bez podania przyczyny.

19. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usług elektronicznych poprzez złożenie ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na E-Cigler.pl pod adresem: Formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania formularza złożonego za pośrednictwem E-Cigler.pl.

20. Po odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych lub upływie okresu wypowiedzenia Użytkownik traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe.

21. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje i gwarancja:

Na każdy produkt udzielamy gwarancji która wynosi:

12 miesięcy na ładowarki

4-6 miesięcy na baterie oraz urządzenia z zabudowanymi bateriami (w zależności od modelu)

24h (gwarancja rozruchowa) na elementy eksploatacyjne takie jak grzałki czy cleatomizery

Czas dokonania naprawy gwrancyjnej: do 30dni

W przypadku stwierdzenia usterki w okresie gwarancyjnym prosimy niezwłocznie odesłać produktu przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres serwisu. Po odesłaniu przesyłki prosimy o przesłanie na adres serwisu zgłoszenia o nadaniu paczki (nr zamówienia, opis usterki oraz nr przesyłki którą paczka idzie). Prosimy wysyłać tylko uszkodzony element. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za elementy sprawne wysłane zazem z uszkodzonym elementem. Prosimy nie nadawać przesyłek nie rejestrowanych gdyż nie dochodzą i nie ponosimy za to odpowiedzialności. Do zgłoszenia reklamacyjnego wymagany jest numer seryjny produktu oraz unikatowy kod zdrapka jeżeli takowy występuje na produkcie (służy on jednocześnie do zweryfikowania oryginalności produktu na stronie producenta)

Procedura reklamacji w skrócie: Uszkodzony element zabezpieczamy oraz pakujemy, udajemy się na pocztę nadać przesyłkę poleconą na adres serwisu (SERWIS ul. Elizy Orzeszkowej 15 20-435 Lublin), kiedy już mamy potwierdzenie nadania przesyłki wysyłamy mail na serwis@e-cigler.pl z nr nadania przesylki, nr zamowienia, zdjeciem nr seryjnego i kodu zdrapki weryfikacyjnego oryginalnosc produktu.

Zwroty oraz odstąpienia od umowy kupna sprzedaży:

Każda osoba fizyczna która dokonuje rezerwacji u nas na platformie ma prawo do zwrotu produktu w przeciągu 20tu dni od daty nabycia bez podania przyczyny. Wyjątkiem są elementy/produkty które w tym okresie zostaną zużyte. W przypadku chęci zwrotu produktu prosimy kontaktować się z działem serwis@e-cigler.pl gdzie zostaną Państwo poinstruowani jak dokonać zwrotu.

Uwaga! Przy płatności dokonanej za pomocą Przelewy24 informujemy iż w przypadku chęci zwrou towarów, przy zwrocie środków potrącana jest prowizja którą pobrało Przelewy24. Jest to uwarunkowane regulaminem platformy Przelewy24 gdzie podmiot ten nie dokonuje zwrotu pobranej prowizji w przypadku chęci skożystania ze zwrotem środków dla klienta.

ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na E-Cigler.pl narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED o potencjalnym naruszeniu.

ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z E-Cigler.pl treści będących przyczyną naruszenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Rolę Administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Klientów pełni ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED, a po przekazaniu danych zgodnie z ust. 4 podmioty wskazane w tym paragrafie.

2. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu świadczenia tym Klientom przez ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED usług drogą elektroniczną oraz realizacji Rezerwacji Towarów przez Firmę.

4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim wykonującym czynności związane ze świadczeniem usług przez E-Cigar's US oraz realizacją Rezerwacji Towarów, w tym w szczególności: Firmom, operatorowi płatności, dostawcy, podmiotowi świadczącemu usługi infolinii.

5. Klient przekazuje swoje dane osobowe ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia dokonanie Rezerwacji, w przypadku dokonywania Rezerwacji bez Rejestracji konta Klienta.

6. Każdy kto przekaże ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

7. ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Klienta do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.

Postanowienia ogólne:

1. W przypadku powstania sporu Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo Chińskiej Republiki Ludowej.

2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji i sądownictwa polubownego. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Rezerwacje przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonywania Rezerwacji przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia opublikowania na E-Cigler.pl. ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie ELEGO TECHNOLOGY CO., LIMITED w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Klienta skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

4. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.